Statut

Polnischer Kulturverein Schwarzwald-Baar-Heuberg e.V.
Polskie Stowarzyszenie Kulturalne Schwarzwald-Baar-Heuberg


 • §1. Nazwa, siedziba, rok działania (rok gospodarczy)
  • (1) Stowarzyszenie nosi nazwę: Polnischer Kulturverein Schwarzwald-Baar-Heuberg e.V.
  • (2) Stowarzyszenie ma oficjalną siedzibę w Rottweil.
  • (3) Rok działania to rok kalendarzowy.
 • § 2. Cel/ Zamierzenie
  • (1) Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i reprezentacja interesów członków publicznie
   przed organami i organizacjami urzędowymi, aby realizować artykuły 20 i 21 Traktatu
   polsko-niemieckiego z 17-tego czerwca 1991 roku, w duchu sąsiedzkiego porozumienia
   pomiędzy narodem polskim i niemieckim.
  • (2) Cel Stowarzyszenia będzie szczególnie realizowany przez:
   • a)utrzymanie i dalszy rozwój tożsamości etnicznej, językowej i kulturowej osób polskiego
    pochodzenia, jak również przez moralne i materialne wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie
    polskiej kultury, sztuki, języka i tradycji,
   • b) wspieranie finansowe podejmowanych inicjatyw w dziedzinie kształcenia i kultury zgodnie z
    celem statutu, jak również organizowanie i realizacja projektów,
   • c) rozwijanie stosunków polsko-niemieckich oraz wymiana kulturowa pomiędzy narodami.
 • § 3. Użyteczność publiczna
  • (1) Stowarzyszenie dąży wyłącznie i bezpośrednio do celów społecznie użytecznych na
   podstawie rozdziału Kodeksu Podatkowego „Przedsięwzięcia objęte zwolnieniem albo
   ulgą od podatku” .Stowarzyszenie jest bezinteresowne i nie dąży w pierwszej linii do
   zaspokojenia własnych interesów.
  • (2) Środki materialne Stowarzyszenia mogą być używane tylko do celów zgodnych ze
   statutem. Członkowie nie otrzymują żadnych dotacji ze środków Stowarzyszenia.
  • (3) Żadna osoba nie może zostać wynagrodzona poprzez wydatki, które nie są znane
   Stowarzyszeniu, albo poprzez nieproporcjonalnie wysoką zapłatę.
 • § 4. Członkowstwo
  • (1) Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, osoby prawne , które
   chcą realizować zadania Stowarzyszenia. Młodzież poniżej 18 roku życia potrzebuje
   zezwolenie rodziców. Prawo do głosowania posiadają tylko osoby pełnoletnie.
  • (2) O pisemnym wniosku o przyjęcie do Stowarzyszenia decyduje Zarząd. W przypadku
   odmowy Zarząd nie jest zobowiązany informować wnioskodawcę o podstawach odmowy.
  • (3) Przy zameldowaniu do wstąpienia do Stowarzyszenia jest się zobowiązanym do przyjęcia
   warunków statutu.
 • § 5. Zakończenie członkowstwa
  • (1) Członkowstwo kończy się z chwilą śmierci danego członka, poprzez dobrowolne
   wystąpienie, poprzez wykluczenie członka ze Stowarzyszenia albo poprzez utratę zdolności
   prawnej.
  • (2) Dobrowolne wystąpienie następuje przez pisemne wyjaśnienie skierowane do jednego
   upoważnionego przedstawiciela Zarządu. Możliwe jest to na końcu roku kalendarzowego
   z uwzględnieniem jednomiesięcznego czasu wypowiedzenia.
  • (3) Członek, może przez postanowienie większości obecnych członków( 3⁄4 głosów
   obecnych na zebraniu członków decyduje )podczas zebrania członkowskiego zostać
   odwołany, jeśli w dużej mierze wykroczył przeciwko interesom Stowarzyszenia. Członek
   ten ma prawo zająć stanowisko w tej sprawie i na następnym zebraniu członków może
   złożyć odwołanie przeciwko postanowieniu Zarządu.
 • § 6. Składki członkowskie
  • (1) Od członków będą pobierane opłaty członkowskie. Zatwierdzenie wysokości składki
   rocznej nastąpi podczas zebrania członków poprzez poparcie większością głosów.
  • (2) Za uzgodnieniem Zarządu, każdy członek, który pomimo upomnienia nadal zalega z
   opłacaniem składek, może zostać podczas zebrania bez prawa do głosowania.
 • § 7. Organy
  Organami Stowarzyszenia są Zarząd i Zebranie członków

  • (1) Zarząd
   • a) Zarząd pracuje na podstawie postanowień ustalonych na Zebraniu członków.
   • b) Zarząd na podstawie § 26 BGB składa się z 7 osób: przewodniczącego, dwóch wice-
    przewodniczących, skarbnika , sekretarza i dwóch członków Zarządu.
   • c) Stowarzyszenie będzie sądownie i pozasądownie reprezentowane przez przewodniczącego i
    jednego z dwóch wice-przewodniczących. Podczas nieobecności przewodniczącego w jego
    miejce wchodzi jeden z wice-przewodniczących.
   • d) Zarząd będzie co dwa lata przez Zebranie członków większością głosów wybierany. Ponowny
    wybór jest możliwy. Jeśli jeden z członków Zarządu rezygnuje podczas obecnej kadencji,
    następuje wybór zastępczego członka zarządu na dalszy ciąg obecnej kadencji.
   • e)Zarząd jest zdolny do podjęcia uchwały, jeżeli obecna jest większość niż połowa członków
    Zarządu.
  • (2) Zebranie członków
   • (a) Zebranie członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. Do niego należy całkowite
    planowanie zadań (pracy) Stowarzyszenia.
   • (b) Na zebraniu czŁonkowskim każdy członek ma prawo do jednego głosu.
   • (c) Przekazanie prawa głosu na innego członka nie jest dozwolone.
   • (d) Zebranie członków jest odpowiedzialne za nastąpujące sprawy:
    • – przyjęcie rocznego sprawozdania Zarządu jak również rocznego bilansu(rozliczenia) oraz
     odciążenie (zwolnienie) Zarządu,
    • – planowanie najważniejszych punktów działania i rozdzielanie przyznanych dotacji,- postanowienia odnośnie wniosków końcowych i wniosków odrzuconych,
    • – ostateczne podjęcie uchwały o statucie i jego zmianach,
    • – wybór rewidentów,
    • – powołanie komisji,
    • – kolejne zadania, które wyłonią się na podstawie statutu lub prawa.
   • (e) Zebranie członków, zgodnie z porządkiem powinno odbyć się co najmniej raz w roku,
    jeżeli to możliwe w 1 kwartale. Zebranie będzie zwołane przez Zarząd. Dwa tygodnie przed
    terminem zostanie wysłane zaproszenie zawierające porządek zebrania. Porządek zebrania
    może być uzupełniony, jeśli dany członek tydzień przed zebraniem wniesie pisemnie postulat.
    Uzupełnienie porządku zebrania należy podać do wiadomości na początku zebrania.
   • (f) Zebranie nadzwyczajne może byś powołane na wniosek członków, jeżeli 1/3 członków
    Stowarzyszenia poda to pisemnie z uzasadnieniem podstaw zwołania takiego zebrania.
   • (g) Zebranie członków jest uprawnione do podjęcia decyzji, jeśli zostanie zwołane zgodnie z
    prawem i co najmniej połowa członków będzie na nim obecna. Jeżeli mniej niż połowa
    członków obecna jest na zebraniu, zebranie członków może być w krótkim czasie na nowo
    zwołane ; wtedy niezależnie już od liczby obecnych na zebraniu członków można
    podejmować decyzje.
   • (h) Zebranie członków podejmuje decyzje większością głosów, zmiany w statucie potrzebują
    3⁄4 głosów obecnych członków. Chodzi tutaj o ważne oddane głosy.
 • § 8. Komisja rewidencyjna
  • (1) Trzech rewidentów, wybranych przez zebranie członków na 2 lata , kontroluje prawidłość
   prowadzonej księgowości na końcu roku. Kontrola kasy nie jest jednoznaczna z kontrolą
   zadań zatwierdzonych przez Zarząd.
  • (2) Skontrolowanie ma miejsce przynajmniej raz w roku; wyniki kontroli podaje sie na walnym
   zgromadzeniu rocznym.
  • (3)Rewidenci nie mogą być członkami Zarządu, ani też osobami zatrudnionymi w
   Stowarzyszeniu.
 • § 9. Rozwiązanie Stowarzyszenia
  • (1) Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić decyzją członków zebrania, przy czym
   decyduje o tym 2/3 uprawnionych do głosowania członków.
  • (2) W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia albo w przypadku utraty zwolnienia czy utraty
   ulgi od podatku, majątek Stowarzyszenia przechodzi na inne stowarzyszenie użyteczności
   publicznej, które dąży do tego samego celu.
  • (3) O zarządzaniu majątkiem decyduje zebranie członków. Decyzje o zarządzaniu majątkiem
   mogą zostać podjęte tylko za zgodą urzędu finansowego.

Rottweil, 23. März 2014